Ysgol Dyffryn Nantlle

Hafan > Gwybodaeth > Staff yr Ysgol

Staff yr Ysgol

Uwch dîm Rheoli

Pennaeth: Mrs Rhian Parry Jones
Dirprwy Bennaeth: Mr Huw G. Evans
Dirprwy Bennaeth: Mrs Clare Jones
Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Enid Price Huws
Pennaeth Cynorthwyol: Mr Deiniol Tudur Davies

Penaethiaid Blwyddyn

Pennaeth Cynnydd Blwyddyn7:Miss Roberta Williams
Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 8: Miss Sera Bailey
Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 9: Miss Leah Williams
Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 10:Mr Deiniol Davies
Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 11: Mrs Clare Jones
Pennaeth Y Chweched Dosbarth: Mrs Sioned Rhys/ Miss Dwynwen Fflur

Staff Addysgu

Arweinydd y Gymraeg/ Cydlynydd Iaith: Mrs Enid Price Huws
Ail yn y Gyfadran Gymraeg/ Cydlynydd Llythrennedd/ Cydlynydd y BAC CA5: Miss Lowri Ifan
Cymraeg: Mrs Elen Williams
Cymraeg: Miss Roberta Williams
Cymraeg/Cyflenwi: Mrs Nia McCabe

Arweinydd Saesneg: Mrs Connie Robinson
Saesneg/ Gwasanaethau Cyhoeddus / Arweinydd Gyrfaoedd: Mrs Clare Jones
Saesneg: Miss Dwynwen Fflur
Saesneg: Miss Efa Evans
Saesneg ac aml-bynciol: Mr Aled Edwards

Arweinydd Mathemateg: Mr Deiniol Tudur Davies
Ail yn y Gyfadran Mathemateg/ Cydlynydd Rhifedd: Mr Alun Edwards
Mathemateg: Mr Cynan Glyn

Arweinydd Gwyddoniaeth: Mr Dafydd Parry
Arweinydd Ffiseg: Mrs Delyth Jennings
Arweinydd Cemeg: Miss Tanwen Borland
Gwyddoniaeth: Miss Sera Bailey

Arweinydd Dylunio a Thechnoleg a Thechnoleg Gwybodaeth: Mr Martin Japheth
Athro Dylunio Thechnoleg ac Adeiladwaith: Mr Ioan Jones
Dylunio a Thechnoleg: Mrs Mari Morris

Arweinydd Ieithoedd Tramor Modern: Mrs Sioned Rhys
Athrawes Ieithoedd Trafor Modern: Ms Catrin Gwyn
 

Arweinydd Dyniaethau/ Arweinydd Hanes: Mr Rhodri G Hughes
Ail yn y Gyfadran Dyniaethau / Arweinydd Addysg Grefyddol: Miss Leah Williams
Dyniaethau/ Iechyd a Gofal / Cerdd: Miss Samantha Burgess
Daearyddiaeth/ Dyniaethau/ Technoleg: Mr Gwion Williams

Pennaeth Cyfadran Celfyddydau Mynegiannol/ Arweinydd Cerdd/ Cydlynydd y BAC CA4: Mr Gareth F. Hughes
Ail yn y Gyfadran Celfyddydau Mynegiannol/ Arweinydd Celf: Mr Dylan H. Owen

Arweinydd Addysg Gorfforol: Mr Ifan D Jones
Addysg Gorfforol: Miss Cerys Jones

Aml-bynciol: Miss Esyllt Hill
 

Staff Ategol

Rheolwr Busnes a Chyllid / Clerc y Llywodraethwyr: Ms Elen Williams
Goruchwyliwr Swyddfa/ Cymhorthydd Clerigol: Miss Sioned Ann Jones
Technegydd TGCh / Technoleg / Gwyddonaieth a Swyddog cefnogi Ysgol: Mrs Jane Williams
Gofalwr: Mr R. Eurwyn Jones
Gofalwr a Rheolwr Cynnal a Chadw: Mr Gwynfor Griffiths
Swyddog Llesiant a Chynhwysiad: Miss Iola G. Parry
Uwch Gymhorthydd Bugeiliol: Mrs Llio Griffith Jones
Uwch Gymhorthydd ADY a Llesiant: Miss Catherine Peacock-Williams
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Jacqueline Parry
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Mrs Shirley Pearson
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Carly Lovell
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Lisa Owen
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Mr Sion Roberts
Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2: Miss Natalie Roberts

Staff Asiantaethau Eraill

Swyddog Chwaraeon am Oes: Ms Bev Atkin
Cwnselydd: Mrs Nia Williams a Ms Mirain Glyn
Swyddog Lles Addysg: Mr Sion Owen
Nyrs Ysgol: Mrs Jackie Griffith Evans
Heddlu: PC Rhiannon Wright
Gweithiwr Cymorth Ieuenctid: Mr Barry Alan Williams
Swyddog Rygbi: Pedr Jacob Jones